The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Zhejiang da xue Han yu shi yan jiu cong shu
浙江大學漢語史研究叢書
Han yu shi yan jiu cong shu
漢語史研究叢書
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Zhejiang da xue Han yu shi yan jiu cong shu
Authorized Access Point Variant
浙江大學漢語史研究叢書
Han yu shi yan jiu cong shu
漢語史研究叢書