The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Gu ji jin zhu xin yi cong shu
古籍今注新譯叢書
Ku chi chin chu hsin i tsʻung shu
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Gu ji jin zhu xin yi cong shu
Authorized Access Point Variant
古籍今注新譯叢書
Ku chi chin chu hsin i tsʻung shu