The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Instances

Bibframe Instance

Title
ʻAmnāt dai čhak yư̄nyong khong khamfā chāk chīwit 3 nāyok ratthamontrī hǣng 3 yuk samai : hūalīeo hūatō̜ Sayām Prathēt
Chāk chīwit 3 nāyok ratthamontrī hǣng 3 yuk samai
Type
Print
Identified By
Lccn: 2005435179
Isbn: 974978510X
Dimensions
21 cm.
Extent
207 p.
Provision Activity Statement
Krung Thēp : Samnakphim Rūamdūai Chūaikan, 2548 [2005]
Provision Activity
Publication: Thailand 2005
Publication: Krung Thēp Samnakphim Rūamdūai Chūaikan 2548 [2005
Responsibility Statement
[phūkhīan, Sonthiyān Nūkǣo, Wēthin Chāttikun ; khamniyom dōi Sō̜. Nō̜phō̜. Prawēt Wasī, Dō̜rō̜. Wīraphong Rāmāngkūn]
Issuance
single unit
Edition Statement
Phim khrang thī 1
Authorized Access Point
ʻAmnāt dai čhak yư̄nyong khong khamfā