The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Instances

Bibframe Instance

Title
Xun zhao mu biao Meiguo jun shi zheng ce de zhuan xing
寻找目标 美国军事政策的转型
Finding the target the transformation of American military policy
Meiguo jun shi zheng ce de zhuan xing
美国军事政策的转型
Type
Print
Identified By
Lccn: 2010675845
Dimensions
25 cm.
Extent
3, 7, 263 p.
Provision Activity Statement
[Beijing Shi] : Jun shi ke xue chu ban she; [2009?][北京市] : 军事科学出版社; [2009?]
Provision Activity
Publication: China 2009
Publication: Beijing Shi Jun shi ke xue chu ban she 2009?
Publication: 北京市 军事科学出版社 2009?
Responsibility Statement
Fuleidelike · W · Kagen zhu ; Wang Chunsheng, Yang Bin deng yi ; Jun shi ke xue yuan shi jie jun shi yan jiu bu弗雷德里克 · W · 卡根著王春生扬斌等译 ; 军事科学院世界军事研究部
Issuance
single unit
Series Statement
Jun shi ke xue yuan wai guo jun shi zhu zuo jing pin yi cong军事科学院外国军事著作精品译丛
Authorized Access Point
Xun zhao mu biao