The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Instances

Bibframe Instance

Title
Ba shi jie dai jin Zhongguo cong Aomen chu fa de Zhongguo jin dai shi = In light of Macau : alternative perspectives on modern China
Type
Electronic
Authorized Access Point
Ba shi jie dai jin Zhongguo : cong Aomen chu fa de Zhongguo jin dai shi = In light of Macau : alternative perspectives on modern China /