Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Fo tuo yi jiao jing dian
佛陀遗敎经典
Type
Text
Subject
Buddhism--Sacred books--Criticism, textual.
Buddhism--Sacred books.
Language
Chinese
Classification
LCC: BQ1138 .D34 2001 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2003444747
Table Of Contents
Fo yi jiao jing
Si shi er zhang jing
Ba da ren jue jing
Di zang wang pu sa ben yuan jing.
佛遗敎经
四十二章经
八大人觉经
地藏王菩薩本愿经.
Authorized Access Point
Da'en, 1951- Fo tuo yi jiao jing dian
Authorized Access Point Variant
Hongxue, 1938- Fo tuo yi jiao jing dian
大恩, 1951- Fo tuo yi jiao jing dian
弘学, 1938- Fo tuo yi jiao jing dian