Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Fo zu yin rong
佛祖音容
Type
Text
Subject
Buddhism--Sacred books.
Liuzudashi fa bao tan jing.
Xuyun, -1959.
Nan hua si (Qujiang Xian, China)
六祖大師法寳壇經.
虛雲, d. 1959.
南華寺 (Qujiang Xian, China)
Language
Chinese
Chinese
English
original (chi)
Vol. 2, 4, and 5 in Chinese and English
Illustrative Content
illustrations
Classification
LCC: BQ1138 .F72 2000 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2006479146
Note
Includes translation
Table Of Contents
di 1 ce. Miao fa lian hua jing = book 1. Lotus blossom of Fine Dharma
di 2 ce. Liu zu fa bao tan jing = book 2. Sutra of Hui Neng
di 3 ce. Zeng ding fo zu dao ying = book 3. Images of Buddhas and the patriarchs
di 4 ce. Xu Yun lao he shang lüe shi, Wu xiang song jiang hua, Fo jiao yu Chan zong = book 4. Empty cloud, teachings of Xu Yun, Buddhism and the Chan school, Commentary on formless Gatha
di 5 ce. Nan hua xiao zhi = book 5. History of the south China temple and the work of the sixth patriarch.
第1册. 妙法蓮華經 = book 1. Lotus blossom of fine dharma
第2册. 六祖壇經 = book 2. Sutra of Hui Neng
第3册. 增訂佛祖道影 = book 3. Images of Buddhas and the patriarchs
第4册. 虛雲老和尚略史、無相頌講話、佛敎與禪宗 = book 4. Empty cloud, teachings of Xu Yun, Buddhism and the Chan school, Commentary on formless Gatha
第5册. 南華小誌 = book 5. History of the south China temple and the work of the sixth patriarch.
Authorized Access Point
Fo zu yin rong =