The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Śim shalom Śim shalom
‏שים שלום /‏ ‏שים שלום /‏
Type
Text
Language
Hebrew
Classification
LCC: BM705 .S555 2005 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2007336056
Table Of Contents
ḥelẹk 1. Sidur kaṿanot berit ha-milah ... ʻin Kaṿanot ha-milah mi-kitve Yitsḥaḳ Luriyah ...
ḥeleḳ 2. Malʼakh ha-berit ... ṿe-gam Seder birkhot ha-nehenin ... le-maran Shalom Sharʻabi ...
ḥeleḳ 3. ʻAṭeret zahav ... ʻim perush ḳatsar ʻal milot ha-zahav shel ha-berakhah ... .
Authorized Access Point
Aharon, Refaʼel. Śim shalom
Authorized Access Point Variant
Luria, Isaac ben Solomon, 1534-1572. Śim shalom
Sharabi, Shalom, 1720-1777. Śim shalom