Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Fa xue lun cong (Macau, China)
法學論叢 (Macau, China)
Type
Text
Language
Chinese
Chinese
English
Portuguese
In Chinese, English, and Portuguese
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: K6 .A17 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2009211232
Issn: 1991-1890
IssnL: 1991-1890
Notation
Chinese
Authorized Access Point
Aomen da xue. Fa xue yuan. Fa xue lun cong (Macau, China)
Authorized Access Point Variant
澳門大學. 法學院. Fa xue lun cong (Macau, China)