Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Quan qiu shi ye xia de Aomen xue
全球视野下的澳门学
Type
Text
Language
Chinese
Chinese
English
Seven articles in English
Classification
LCC: DS796.M25 A73 2012 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2013377709
Content
text (Source: rdacontent)
Authorized Access Point
Aomen xue guo ji xue shu yan tao hui (3rd : 2012 : Beijing, China) Quan qiu shi ye xia de Aomen xue
Authorized Access Point Variant
澳门学国际学术研讨会 (3rd : 2012 : Beijing, China) Quan qiu shi ye xia de Aomen xue
Aomen da xue. Aomen yan jiu zhong xin, Quan qiu shi ye xia de Aomen xue
澳门大学. 澳门研究中心, Quan qiu shi ye xia de Aomen xue