The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Wen yi jie mu Wen yi jie mu. Di 1 ji, Shou du you yuan huo dong wen yi jie mu
文艺节目 文艺节目. 第一辑, 首都游园活动文艺节目
Type
Notated Music
Language
Chinese
Words in Chinese
Classification
LCC: M1804 .W46 1972 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 74897546
Supplementary Content
bibliography
music
Notation
Number notation
Authorized Access Point
China. Guo wu yuan. Wen hua zu. Wen yi cong kan xiao zu. Wen yi jie mu. Di 1 ji, Shou du you yuan huo dong wen yi jie mu
Authorized Access Point Variant
China. 国务院. 文化組. 文艺丛刊小組. Wen yi jie mu. Di 1 ji, Shou du you yuan huo dong wen yi jie mu