The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
E Han suo lue yu ci dian
Type
Text
Classification
LCC: PG2693 .O2 1983 (Source: dlc)
DDC: 491.73/1 full (Assigner: dlc)
Identified By
Lccn: 84135848
Supplementary Content
dictionaries
Authorized Access Point
China. Zhongguo ren min jie fang jun. E Han suo lue yu ci dian =
Authorized Access Point Variant
Shanghai wai guo yu xue yuan. "Suo lue yu ci dian" zu. E Han suo lue yu ci dian =