Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Bai hua fo jiao jing dian
白話佛教經典
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: BQ1138 .P35 1993 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 94450507
Table Of Contents
1. Fo shuo Ami tuo jing, Fo shuo da sheng wu liang shou zhuang yan qing jing ping deng jue jing, Fo shuo Guan wu liang shou fo jing
2. Da fo ding shou leng yan jing
Authorized Access Point
Beijing she hui ke xue yan jiu yuan. Zong jiao yan jiu suo. Bai hua fo jiao jing dian
Authorized Access Point Variant
北京社會科學研究院. 宗教硏究所. Bai hua fo jiao jing dian