The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Ṭov Shem
טוב שם
Type
Text
Subject
Prayer--Judaism.
Siddur (Ari)
Judaism--Ari rite--Liturgy.
Sharabi, Shalom, 1720-1777--Teachings.
סידור.
רש״ש.
Language
Hebrew
Classification
LCC: BM669 .H27 1989 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 93827475
Authorized Access Point
Hakohen-Ḥasid, Shem-Ṭov ben Menaḥem, -1888. Ṭov Shem
Authorized Access Point Variant
הכהן־חסיד, שם־טוב בן מנחם. Ṭov Shem
Makhon le-hotsaʼat sefarim ṿe-khitve-yad "Ahavat shalom". Ṭov Shem
מכון להוצאת ספרים וכתבי־יד ״אהבת שלום״. Ṭov Shem