The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Duan Wang xue wu chong
段王學五種
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: PL2729.U3 Z77 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: c68001973
Table Of Contents
1 ce. jing yun lou ji bu bian : shang xia juan / Duan Yucai (Qing) zhuan
2 ce. Duan Yucai xian sheng nian pu : 1 juan / Liu Pansui zhuan
3 ce. Wang Shiqu wen ji bu bian : 1 juan / Wang Niansun (Qing) zhuan ; Wang Boshen wen ji bu bian : shang xia juan / Wang Yinzhi (Qing) zhuan
4 ce. Gaoyou Wang shi fu zi nian pu : 1 juan / Liu Pansui zhuan.
1 冊. 經韵樓集補編:上下卷 / 段玉裁(淸)撰
2 冊. 段玉裁先生年譜 : 1 卷 / 劉盼遂撰
3 冊. 王石臞文集補編 :1 卷 / 王念孫(淸)撰 ; 王伯申文集補編:上下卷 / 王引之(淸)撰
4 冊. 高郵王氏父子年譜 : 1 卷 / 劉盼遂撰.
Authorized Access Point
Liu, Pansui, 1899- Duan Wang xue wu chong
Authorized Access Point Variant
劉盼遂, 1899- Duan Wang xue wu chong
Duan, Yucai, 1735-1815. Duan Wang xue wu chong
段玉裁, 1735-1815. Duan Wang xue wu chong
Wang, Niansun, 1744-1832. Duan Wang xue wu chong
王念孫, 1744-1832. Duan Wang xue wu chong
Wang, Yinzhi, 1766-1834. Duan Wang xue wu chong
王引之, 1766-1834. Duan Wang xue wu chong