The Library of Congress > Linked Data Service > Classification Schemes

Zhongguo tu shu guan fen lei fa = Chinese library classification