The Library of Congress > Linked Data Service > Classification Schemes

Tablitsy bibliotechno-bibliograficheskoi klassifikatsii dlíà massovykh voennykh bibliotek