Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > Description Convention

From List of Description Convention


ru: Ekspertiza i nauchno-tekhnicheskaia obrabotka lichnykh arkhivnykh fondov: metodicheskiie rekomendatsii