Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From List of Description Convention


Ekspertiza i nauchno-tekhnicheskaia obrabotka lichnykh arkhivnykh fondov: metodicheskiie rekomendatsii