The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

China. Guo jia bo wu guan. Kao gu bu