The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Qing hua da xue (Beijing, China). Tu shu guan. Ke ji shi ji gu wen xian yan jiu suo