The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Henan da xue. Di li xue wen ku bian wei hui