The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhong xue yu wen zhi shi cong shu