The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Guo, Zhanbo. Jin wu shi nian Zhongguo si xiang shi. Selections. Japanese