The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Xiao, Yuncong, 1596-1673. Qin ding bu hui Li sao quan tu