The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Guo li jiao tong da xue (Taiwan). Yun shu gong cheng yan jiu suo