The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Hua dong shi fan da xue. Gu ji zheng li yan jiu shi