The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui