The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

China. Quan guo ren min dai biao da hui. Chang wu wei yuan hui. Ban gong ting