The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

"Zhongguo shou ce" bian ji wei yuan hui