The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Jiu yuan xiao "ke xue she hui zhu yi" lian he bian xie zu