The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo wen hua da xue. San min zhu yi yan jiu suo. Bo shi ban