The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo ren min jie fang jun Xinyang lu jun xue xiao, Zhengzhou gao she pao bing xue xiao, Zhengzhou ce hui xue yuan bian xie zu