The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui (Beijing, China)