The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

"Lao zhan shi shi wen ji" bian wei hui