The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhao, Ermi. Zhongguo you wei liang qi dong wu di yan jiu