The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhong yang guang bo dian shi da xue tu shu guan xue zhuan ye yong shu