The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Taiwan Sheng wu jiao bing fang zhi xiao zu