The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

China (Republic : 1949- ). Yushan guo jia gong yuan guan li chu