The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Lu, Yuting. Xian dai lü you di li xue