The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Ammosov, V. V. (Vladimir Viktorovich)