The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Lu, Sheng-yen, 1945- Fo wang xin jing jie. English