The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Yin du ji gou you xian gong si (Hong Kong, China)