The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

"Da xue meng yuan" bian wei hui