The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

"Huzhu Tuzu Zizhixian gai kuang" bian xie zu