The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Yu wai han ji zhen ben wen ku