The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Yang, Kuisong. "Bian yuan ren" ji shi. English