The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Shu zi Zhongguo lian he hui