The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Nei Menggu min zu da xue min zu xue ren lei xue yan jiu cong shu