The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Shijiazhuang Shi di fang zhi xi lie cong shu