The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

"Qian xi nan Bu yizu Miaozu Zizhizhou zong he nong ye qu hua" bian xie zu